Biz barada

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda ylym we tehnikanyň gazananlaryny ykdysadyýet bilen berk utgaşdyrmak, jemgyýetiň bar bolan ähli mümkinçiliklerini doly güýje girizmek we şonuň esasynda Türkmenistany innowasion döwlete öwürmek, häzirki zaman ýokary tehnologik senagaty kemala getirmek, bäsleşige ukyply taýýar önümleri öndürmek döwletimiziň baş strategik ugry bolup durýar. Şu maksady durmuşa geçirmekde ýokary derejeli ykdysatçy hünärmenlere uly orun degişli bolup, olar Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda taýýarlanylýar.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda häzirki wagtda hünärmenleri taýýarlamak Ykdysadyýet, Maliýe, Menejment, Marketing fakultetlerinde alnyp barylýar, şeýle-de Hünäri ýokarlandyryş fakulteti bolup, onda ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, bank ulgamynyň we dürli kärhanalaryň hünärmenleri goşmaça taýýarlyk okuwyny geçýärler.

Institutda Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit, Statistika, Ykdysadyýet we hukuk, Ykdysady nazaryýet, Maliýe, Bank işi, Sanly ykdysadyýet, Menejment, Maglumat ulgamlary, Dünýä ykdysadyýeti, Marketing, Zähmetiň ykdysadyýeti ýaly gutardyş kafedralar hereket edýär. Şonuň ýaly-da Jemgyýeti öwreniş ylymlary, Daşary ýurt dilleri, Ýokary matematika we informatika, Bedenterbiýe ýaly fakultetara kafedralar hereket edýär.

Institutda jemi 24 sany kompýuter okuw otagy, 8 sany lingafon kabineti bar. Okuw otaglarynyň hemmesinde interaktiw tagtalar oturdylyp, olarda distansion (daş aralykdan) sapaklar hem gurnalýar. Mugallymlara, talyplara, magistrantlara, aspirantlara optiki süýümli, ýokary tizlikli internet ulgamyndan peýdalanmaga doly mümkinçilikler döredilendir. Institutdaky kompýuterler tor arkaly birleşdirilip, elekron resminama dolanyşygy ýola goýuldy. Bu bolsa içerki we daşarky resminama dolanyşygyny özünde jemleýär. Şonuň ýaly-da, elektron kitaphana ulgamy döredilip, ol mugallymlaryň we talyplaryň maglumat üpjünçiligini kanagatlandyrmakda, wagtlaryny tygşytlamakda amatly şertleri döredýär.

Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar