MAKALALAR

     Bedew batly ösüşleri özüne hemra edinip, baky bagtyýarlyk ýolundan barha öňe barýan  Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzda durmuşyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, bilim-ylym ulgamynda hem dünýä nusgalyk işler amala aşyrylýar. Watansöýüji, halal, intellektual derejesi ösen, bäsleşige ukyply, daşary ýurt dillerini kämil bilýän hünärmenler bu günki gün ýurdumyzyň...

     Gözelligiň we kämilligiň ajaýyp nusgasy bolan türkmen halysy özüniň üýtgeşik owadanlygy, nepisligi bilen has ir döwürlerden bäri dünýäde meşhurlyga eýe bolup gelýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen türkmeniň päk kalbynyň beýany bolan halyçylyk sungatyny düýpli öwrenmäge giň ýollar açyldy. Bu ugurda alnyp baryl...

     Türkmen topragynyň dünýä siwilizasiýasynyň kemala gelmegine, geljekki ösüşine saldamly goşant goşan möhüm medeni merkezleriň biridigine taryhy çeşmeler şaýatlyk edýär. Sahawatly türkmen topragy Jeýtun, Änew, Altyndepe, Marguş ýaly iňňän gadymy we baý medeni merkezleri, Beýik Parfiýa, Seljuk, Köneürgenç türkmen döwletleri ýaly yklymlary birleşdire...

Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar