YLMY-BARLAG IŞLER

Institutda alnyp barylýan ylmy-barlag işler:

 • Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşini seljermegiň we çaklamagyň ylmy-usuly esaslary;
 • Türkmenistanyň halkara ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň ösüş aýratynlyklary;
 • Türkmenistanda elektron täjirçiligini we hyzmatlar ulgamyny innowasion tehnologiýalar esasynda ösdürmegiň esasy ugurlary;
 • Dolandyryş hasaba alnyşyny we analizi kämillesdirmegiň esasy ugurlar;
 • Türkmenistanda adam potensialyna gönükdirilen strategik ugurlar;
 • Türkmenistanda postindustrial ykdysadyýeti emele getirmegiň esasy ugurlary;
 • Türkmenistanda salgyt hukuk gatnaşyklarynyň genezisi we olaryň kämilleşdirilmegi;
 • Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda bank amallaryny kämilleşdirmegiň orny we ähmiýeti;
 • Milli ykdysadyýetiň depginli ösüşini üpjün etmekde eksporta gönükdirilen we importyň ornuny tutýan bölegiň ähmiýeti;
 • Innowasiýa ykdysadyýeti Türkmenistanyň durnukly ösüşini üpjün etmegiň esasy ugrudyr;
 • Türkmenistanda öndürilýän azyk önümleriniň bazar bäsdeşligini ýokarlandyrmak boýunça marketing derňewleri;
 • Bilim ulgamynyň informasion-kommunikasion tehnologiýalaryny (IKT) döwrebaplaşdyrmagyň usullary;
 • Innowasion ykdysadyýetdäki durmuş-ykdysady, tehnologik-maglumat häsiýetli meseleleriň informatizasiýalaşdyrylan derňewi we çözgütleri;
 • Ykdysady pudaklaryň innowasion ösüşini bahalandyrmagyň matematiki usullary;
 • Türkmenistanda daşky gurşawy goramagyň we ykdysadyýeti ekologiýalaşdyrmagyň hukuk üpçünjiligi;
 • Türkmenistanyň taryhynda tanymal şahsyýetler;
 • Ykdysatçy hünärmenleri taýýarlamakda daşary ýurt dillerini öwretmegiň innowasion usullary.


Esasy görkezijiler
3320
Talyplar
52
Ugurlar
277
Mugallymlar